باز خواهیم برگشت!

عزیزان به دلیل انتقال سرور از کانادا به آلمان و اختلالات ناشی از آن ، اسلو چـــت تا ساعت 4 امروز بسته می باشد - با تشکر مدیریت اسلو چـــــــــــــــت